Obchodní podmínky pro nákup na eshopu

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující provedením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a  prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem. V případě nejasností bude dodavatel odběratele samozřejmě kontaktovat.

Uživatelský účet:

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Po zaregistrování na webové stránce a vytvoření objednávky je kupující povinen uvádět správně a pravdivé údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být funkční nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může odběratel do 24 hodin zrušit a to telefonicky či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím těchto přepravních společností:

1/ Uloženka - cena Kč 54,-

2/ Přepravní společností PPL - cena Kč 95,-

3/ Přepravní společností Česká Pošta - cena Kč 95,-

4/ Zásilkovna - cena Kč 58,-

Zboží si lze také osobně vyzvednout ve firmě na adrese Pod Zámečkem 2049/39a, 500 06 Hradec Králové.
6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1/ v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Pod Zámečkem 2049/39a, 500 06 Hradec Králové.;

2/ úhrada platební kartou přes platební portál: https:// www.pays.cz

3/ na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.účtu:64147511 / 2010, vedený u Fio banky,a.s.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena za objednané zboží splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na email kupujícího.

7. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 1 – 15 dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude dodavatel odběratele kontaktovat.

8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající vymění nepoužité a nepoškozené zboží za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu dodavatele. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Odběratel může dle § 53 odst. 7  do 14 dnů vrátit zboží v nepoškozeném obalu bez udání důvodu. Pro vrácení zboží je třeba e-mailem uvést druh zboží a číslo účtu, na který prodávající poukáže částku odpovídající hodnotě zboží, poníženou o náklady spojené s vrácením zboží. Vyměnit zboží lze také osobně na obchodním oddělení firmy po předchozí domluvě.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace dodavatel vyřídí individuální dohodou s odběratelem a  v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  1. vady vzniklé běžným používáním

  2. nesprávným použitím výrobku

  3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. informace o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně

  2. zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu dodavatele nebo přivézt osobně (po předchozí domluvě) na adresu firmy

  3. do zásilky uvést důvod reklamace, adresu odběratele

  4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího

Reklamaci dodavatel vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vadného zboží dodavatelem.

Ing.Alena Mudrochová
Pod Zámečkem 2049/39a
500 06 Hradec Králové

IČO 04156889

Nejsem plátce DPH.

Zákony a předpisy:

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V Hradci Králové dne 17.05. 2018